خلاصه نگهداری اطلاعات

این خلاصه مقولات و اهداف پیش فرض برای حفظ داده های کاربر را نشان می دهد. مناطق خاص ممکن است دارای مقوله ها و اهداف خاص تری نسبت به موارد ذکر شده در اینجا باشند.

سایت

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است

Users

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است

دسته بندی دوره ها

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است

دوره های آموزشی

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است

ماژول های فعالیت

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است

بلوک ها

هدف

دوره نگهداری
هیچ دوره نگهداری تعریف نشده است